BG | EN2013-2014, ЛК Варна е "Клуб на годината" в Дистрикт 130 България

Лайънс Клуб Варна е основан през 1999 година, когато Лайънс движението в България беше в началото си. Заедно с другите приятелски клубове ние работим усилено в публичното пространство за разясняване ролята на безкористната благотворителност. В следствие своята дейност и реални резултати, Лайънс Клуб Варна придоби своето признание и уважение в обществото.


Клуб номер: 061941

  listen Lions March

novina
 
12.04.2018

ПОКАНА за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружение ЛАЙЪНС КЛУБ ВАРНА
До членовете на Сдружение с нестопанска цел ЛАЙЪНС КЛУБ ВАРНА

П О К А Н А

за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружение ЛАЙЪНС КЛУБ ВАРНА

Управителният съвет на сдружение Лайънс клуб Варна, на основание чл. 16(1) от Устава на сдружението, свиква Редовно годишно отчетно - изборно Общо събраниена членовете на Лайънс клуб Варна, което ще се проведе на 16.05.2018 г. от 19:00 ч. взалата на ресторант "Бялата къща", кв. Чайка, гр. Варна, при дневен ред:

1. Отчетен доклад на управителния съвет за дейността през Лайънс година 2017-2018 -докладчик Председател на УС.

2. Отчет за финансовия период на Лайънс година 2017-2018 - докладчик Ковчежникна ЛК Варна.

3. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Председателя на

сдружението за дейността им за периода на настоящата Лайънс година.

4. Избор на Председател на УС и членове на Управителен съвет на Лайънс клуб Варна

за Лайънс година м. юли 2018 г. - м. юни 2019 г.

5. Други.

 При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се счита за редовно проведено.При невъзможност да вземете участие лично, може да упълномощите представител с писмено пълномощно. На осн. чл. 19 (3) от Устава на ЛК Варна едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писменопълномощно. Всеки от вас ще получи и писмена покана за провеждане на Общо събрание на ЛК Варна.

 С уважение,

Красимира Калчева Председател на  Лайънс Клуб Варна 2017-2018 г.

 12.04.2018

 
       
 

Ако искате да помогнете на всички деца с проблеми със зрението, може свържете се с нас! lions@lionsvarna.org


 


Powered by - IP Publishing Platform by FIL Ltd.